Híreink

Kötelező jegyzett tőke emelés 3 millió forintra

A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: “új Ptk”) a 3. könyvébe integrálja a korábbi külön jogszabályba foglalt társasági törvényt.
Az új Ptk rendelkezései szerint a törzstőke nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A tőke pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával, vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével bocsátható a társaság rendelkezésére.
A törvény hatályba léptető ás átmeneti rendelkezések fejezetében csak annyit találunk, hogy az átmeneti rendelkezéseket törvény határozza meg. Ez a törvény még nem látott napvilágot, a 2014 márciusi hatálybalépésig tehát még változhatnak a szabályok.
Az Új Ptk kodifikációs munkáiban részt vevő jogászok nyilatkozatai és a korbbi évek tapasztalatai alapján azonban valószínűsíthető, hogy legalább egy éves átmeneti időt kapnak a vállalkozások a tőke jogszabályi minimum összegre való felemelésére és a változás illetékmentesen jegyezhető majd be a cégnyilvántartásba.
Az Új Ptk szabályai szerint a társasági szerződés úgy rendelkezhet, hogy a tőkeemelésre vonatkozó kérelem benyújtásáig a pénzbetétnél kisebb összeg is befizethető, illetőleg a be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására egy évnél hosszabb határidő is megállapítható, azonban a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.
Ha a teljes törzsbetét nem került befizetésre, a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.
Ha nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással valósul meg a tőkeemelés és azt nem azonnal bocsátja a társaság rendelkezésére a tag, abban az esetben a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni. Az törvény a társaság alapításakor részletezi a rendelkezésre bocsátás határidejének szabályait, de feltehetőleg a tőkeemelés esetén is ezen általános rendelkezéseket kell alapul venni, mely szerint legfeljebb három éven belül kell teljesíteni a nem pénzbeli betétet.

taxpassKötelező jegyzett tőke emelés 3 millió forintra